Artistiek Pedagogisch Project

‘Wanneer je een schip wil bouwen, roep dan geen mensen samen om hout te bewerken, taken te verdelen en het werk te beginnen, maar leer ze verlangen naar de zee’

A. De Saint-Exupéry

1. De Academie.

De stedelijke academie voor beeldende kunsten Jan Portaels maakt deel uit van het Vilvoordse stedelijke onderwijsnet.
De academie situeert zich te midden van een multiculturele centrumstad, grenzend aan het Brussels hoofdstedelijk gewest.

De academie organiseert kunstonderwijs in verschillende vestigingsplaatsen en tracht zo bereikbaar te zijn voor alle inwoners van het volledige stedelijke grondgebied en in uitbreiding daarvan voor inwoners van buurgemeenten.

2. Het aanbod.

De academie organiseert een gevarieerd aanbod van kunstopleidingen en ateliers in het domein van de beeldende- en audiovisuele kunsten.
Ze richt de optie en het vak ‘beeldatelier’ in voor studenten van de 1ste, 2de en 3de graad.

Ze richt de studierichting ‘beeldend kunstenaar’ in voor de opties beeldhouwen en ruimtelijke kunst, grafiekkunst, schilderkunst, tekenkunst, cross over en projectatelier voor studenten van de 4de graad en studenten in de kortlopende studierichting specialisatie beeldende en audiovisuele kunsten.

In de kortlopende studierichting beeldende- en audiovisuele cultuur richt de academie de cursus kunst- en cultuurfilosofie in. Hier wordt de studenten het nut, de verrijking en het genot bijgebracht van de theoretische kunst reflectie/van het kunstbeschouwen.

Zowel de praktijkateliers als de theoretische/beschouwende cursus worden begeleid door een vakkundig team van docenten uit het artistieke veld.

3. Waarden en engagement

De academie vertrekt vanuit een pluralistische basis met het geloof in een mensheid met alle denkbare/dankbare verschillen.
De academie hecht belang aan het sociale engagement, verdraagzaamheid en brede belangstelling voor het kunstgebeuren in diverse domeinen.

De academie staat open voor samenwerking en neemt actief deel aan maatschappelijke initiatieven in een dynamische leeromgeving en een gedreven leer- en onderwijsproces.

Het deeltijds kunstonderwijs stelt de totale ontwikkeling voorop van ontvankelijke mensen die zich willen laten meevoeren in een artistiek proces binnen een kleurrijk, gediversifieerd cultuurlandschap. De academie werkt kruisbestuivingen in de hand binnen de verschillende opties die ze organiseert, in haar omgeving, met andere scholen en met diverse lokale partners.

4. Op maat van de student.

Elke student wordt ondersteund in zijn “anders” zijn. De bewuste en
doordachte onderwijspraktijk binnen de academie getuigt van een erkenning van de persoonlijkheid van elke student met respect voor zijn/haar eigenwaarde, capaciteiten, beperkingen, interesses, verwachtingen en leertempo.
Het volgen van een kunstopleiding aan de academie kan voor sommigen een aanzet zijn om door te stromen naar hoger- of kunst secundair leerplichtonderwijs. Voor anderen betekent de opleiding een ontplooiing van een persoonlijk en artistiek traject.

5. Het pedagogisch- en artistiek traject.

De academie vormt een plichtsbewuste maar open leeromgeving voor elke student, te midden van een gemeenschap die voortdurend beweegt en verandert.

De overtuiging dat elke student uniek en complex is vormt het uitgangspunt. Het bevorderen van de zelfstandigheid en van het bewustzijnsproces dat samen gaat met het ontwikkelen van een eigen, persoonlijk product vorm de basis voor het artistieke traject van de student.

Het atelier is een laboratorium waar studenten worden gestimuleerd om artistieke en beeldende mogelijkheden te exploreren en om te ontdekken hoe ze zich optimaal kunnen uitdrukken. De studenten bouwen er aan een referentiekader waarin ze zichzelf en hun werk kunnen plaatsen in de wereld die hen omringt. Ze worden gestimuleerd om een inhoudelijke gevoeligheid te ontwikkelen en worden begeleid in het concretiseren van een artistiek traject. In dialoog treden met docenten, zichzelf en medestudenten is hierbij een belangrijke pijler.

Het team verwacht van de student een motivatie om te leren, een engagement om te onderzoeken, een gedrevenheid om toe te passen en een geleidelijke zelfstandigheid om te creëren.

De uitdaging durven aangaan tot een persoonlijke artistieke ontwikkeling en daar plezier en voldoening in vinden vormt een belangrijke drijfkracht voor het volledige schoolteam.

Dit artistiek pedagogisch project steunt op democratische basisprincipes. Het kan steeds bijgestuurd worden in functie van externe en/of interne ontwikkelingen, eigen aan een academie in beweging.