Lesverplaatsing

REGLEMENT BETREFFENDE LESVERPLAATSINGEN IN DE ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN JAN PORTAELS – VILVOORDE

De Raad van Beheer,
Gelet op Decreet Onderwijs II Titel V van 31 juli 1990;
Gelet op Decreet Rechtspositie van 27 maart 1991;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting Beeldende Kunst;
Gelet op de Omzendbrief d.d. 12 juni 1998;
Beslist :
Art.1.
Het reglement LESVERPLAATSINGEN vast te stellen zoals in bijlage vermeld.
Art.2.
Een afschrift van dir besluit te zenden naar het Departement Onderwijs afdeling DKO en de algemeen inspecteur-generaal.
Art.3.
Het reglement lesverplaatsingen ad valvas bekend te maken in de school en onder verantwoordelijkheid van de directeur te bezorgen aan elke leerling of ouder die zich inschrijft.
Namens de Raad van Beheer,
Gert Van Lancker Guido Van Wayenberge
Directeur Portaelsschool Voorzitter
REGLEMENT LESVERPLAATSINGEN
Hoofdstuk 1 : Definitie
Art.1. Een lesverplaatsing is elke les die verplaatst wordt binnen het door de school vastgelegde uurrooster.
Hoofdstuk 2 : Beperkingen
Art.2. Een lesverplaatsing kan alleen worden toegestaan omwille van actieve deelname aan artistieke activiteiten (vernissages, gastcolleges, deelname aan examencommissies van DKO-instellingen,…).
Art.3. Lessen kunnen niet verplaatst worden naar een vakantiedag of een feestdag.
Art.4. Het contingent van het toegelaten aantal te verplaatsen lessen is bepaald op : 1 lesblok per trimester per leraar.
Hoofdstuk 3 : Regelmatigheid van de leerlingen en continuïteit van het onderwijs
Art.5. Lesverplaatsingen die de continuïteit van het onderwijs in het gedrang brengen worden niet toegestaan. Bij langdurige en regelmatig terugkerende lesverplaatsingen moet gebruik worden gemaakt van een reglementair voorzien verlofstelsel.
Hoofdstuk 4 : Aanvraagprocedure
Art.6. Normale procedure
Leraars die lesverplaatsingen wensen aan te vragen doen dit ten laatste dertig kalenderdagen voor de te verplaatsen les via het daartoe bestemde formulier.
Het formulier vermeldt : de naam en voornaam van de leraar, het vak, de reden van lesverplaatsing (duidelijk omschreven motivering), plaats, datum en uur van de lesverplaatsing en van de inhaalles. Datum van de aanvraag en handtekening van de aanvrager. Zie bijlage 1.
De aanvraag is gericht aan de directeur en vergezeld van een verantwoordingsstuk.
De leraar (niet het secretariaat) is verantwoordelijk voor de schriftelijke melding aan alle leerlingen en ouders bij minderjarige kinderen en neemt de nodige maatregelen voor een adequaat toezicht. (Mid.Gr. en Lag.Gr. : leraar zorgt voor toezicht door een verantwoordelijke collega!).
Art.7. Uitzonderingsprocedure
In bijzondere gevallen kan afgeweken worden van de normale aanvraagprocedure.
De leraar motiveert met de nodige bewijsstukken het bijzonder en uitzonderlijk karakter.
De directie geeft, na beoordeling van de motivering, al of niet een schriftelijke toestemming.
Hoofdstuk 5 : De inhaalles
Art.8. De leraar legt in samenspraak met de leerlingen datum en uur van de inhaalles vast.
Dit wordt goedgekeurd door de directie.
Art.9. De inhaalles moet binnen een periode van 10 kalenderdagen voor of na het oorspronkelijke lesuur worden gegeven, met inachtname van een redelijk spreiding.
Hoofdstuk 6 : mededeling van de toegestane lesverplaatsing en de inhaalles
Art.10. De mededeling van de toegestane lesverplaatsing en de inhaalles gebeurt door de directie aan :
– de leraar via het aanvraagformulier binnen de tien kalenderdagen na datum van de aanvraag
– de inspectie indien de lesverplaatsing binnen een doorlichtingsperiode valt
– alle aanvragen en beslissingen inzake lesverplaatsingen worden bijgehouden in een register dat ter inzage ligt van schoolbestuur, inspectie en verificatie.
De mededeling van de toegestane lesverplaatsing en de inhaalles gebeurt door de leraar aan :
– de leerlingen via schriftelijke mededeling.
Hoofdstuk 7 : Bekendmaking
Art.11. Het reglement lesverplaatsingen wordt ad valvas in de school bekend gemaakt en aan elke leerling of ouder bij de inschrijving bekendgemaakt.
Hoofdstuk 8 : Klachtenprocedure
Art.12. Bij klachten dienen de leraars en leerlingen of ouders zich te wenden tot het schoolbestuur.
PORTAELSSCHOOL VOOR BEELDENDE KUNSTEN
SPIEGELSTRAAT 62
1800 VILVOORDE
Tel. 02/251.51.51 Fax. 02/253.71.17