Tarieven

De inschrijvingen voor het schooljaar 2020 – 2021 starten voor het deeltijds kunstonderwijs in de maand juni 2020.

Artikel 1

De inschrijvingsmodaliteiten voor het schooljaar 2020 – 2021 worden als volgt bepaald:

 1. Leerlingen kunnen zich ONLINE INSCHRIJVEN EN BETALEN via www.mijnacademie.be  tot en met 30 september van het lopende schooljaar.
 2. Op het secretariaat van de academie OP AFSPRAAK via secretariaat.academiebeeldendekunsten@sovilvoorde.be
  Betaling : met BANCONTACT
  Meebrengen : identiteitskaart in te schrijven leerling

 3. De inschrijving van een leerling is slechts definitief na het betalen van het wettelijk voorziene inschrijvingsgeld.

 4. Een leerling betaalt het inschrijvingsgeld vastgelegd volgens de ministeriële bepalingen.
 5. Inschrijvingsgelden worden betaald per studierichting. Een leerling kan één of meer vakken van dezelfde studierichting in een andere instelling volgen. De leerling betaalt geen inschrijvingsgeld indien hij kan bewijzen dat hij in de andere instelling reeds betaald heeft.
 6. Een leerling die gebruik kan maken van een verminderd tarief moet het vereiste attest voorleggen en dit tot 30 september van het lopende schooljaar.
 7. In geval van moeilijkheden tot betaling moet de leerling zich wenden tot de directie.
 8. Een leerling kan worden geweigerd indien hij het gevraagde inschrijvingsgeld niet tijdig betaalt.
 9. Het inschrijvingsgeld voor cursussen van het ministerie van Onderwijs mag fiscaal worden beschouwd als een uitgave voor kinderopvang en is als dusdanig fiscaal aftrekbaar.
 10. Op elk moment van het schooljaar kan er uitgeschreven worden.  Inschrijvingsgeld wordt enkel terugbetaald bij uitschrijven voor 1 oktober van het lopende schooljaar.
 11. Het schoolbestuur heeft het recht een bijkomende bijdrage te vragen. Dit bedrag wordt geïnd samen met het inschrijvingsgeld.

Artikel 2

De inschrijvingstarieven voor het schooljaar 2020-2021 worden als volgt vastgesteld:

Inschrijftarieven

2020-2021

 

normaal tarief

verminderd tarief

1ste en 2de graad (6-12 jaar)

80,00 euro

60,00 euro

Houder Vilvoordse vrijetijdspas 1ste & 2de graad

16,00 euro

12,00 euro

3de graad (12-18 jaar)

100,00 euro

80,00 euro

Houder Vilvoordse vrijetijdspas 3de graad

20,00 euro

16,00 euro

3de graad orientatiejaar 18+

320,00 euro

160,00 euro

     

4de graad, jongeren (18-24 jaar)

   

tekenkunst & schilderkunst & cross-over & projectatelier

190,00 euro

grafiekkunst

220,00 euro

beeldhouwen & ruimtelijke kunst

280,00 euro

     

4de graad, volwassenen (+25 jaar)

   

tekenkunst & schilderkunst & cross-over & projectatelier

355,00 euro

190,00 euro

grafiekkunst

beeldhouwen & ruimtelijke kunst 1ste jaar

385,00 euro

220,00 euro

beeldhouwen & ruimtelijke kunst vanaf 2de jaar

445,00 euro

280,00 euro

     

theoretische cursus (+ 18 jaar)

   

kortlopende studierichting beeldende en audiovisuele cultuur (BAC)

315.00 euro

135.00 euro

kunst- en cultuurfilosofie

160 euro

Artikel 3

Om in aanmerking te komen voor VERMINDERD TARIEF in de stedelijke academie voor beeldende kunsten Jan Portaels moet de leerling voldoen aan de voorwaarden A, B of C zoals hieronder bepaald:

Om in aanmerking te komen voor verminderd inschrijvingsgeld moet de leerling op de dag van de inschrijving aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen:
1 uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn of daarmee gelijkgesteld zijn;
2 verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid;
3 een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is;
4 een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen;
5 erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen;
6 begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%)
7 voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn;
8 in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven;
9 het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten;
10 begunstigde zijn van een verhoogde verzekeringstegemoetkoming;
Een leerling die ten laste is van een persoon die aan minstens één van de voorwaarden voldoet, vermeld bij A., komt eveneens in aanmerking voor het verminderde inschrijvingsgeld.
Een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar in kwestie, betaalt het verminderd inschrijvingsgeld:
1 als op de dag van de inschrijving een ander lid van de leefeenheid waartoe hij behoort het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of een andere academie;
2 voor iedere extra inschrijving in een ander domein aan dezelfde of een andere academie.
Houder Vilvoordse vrijetijdspas: De houder betaalt 20 % van het normale tarief of van het verminderd tarief mits voorlegging van de nodige attesten vermeld in rubriek A en 20 % van de materiaalkost, reeds verrekend in het tarief.

Artikel 4

 1. Het recht op verminderd tarief wordt gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor de korting bewijst in de maand september van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd.
 2. Mits voorlegging van (het) correct(e) attest(en)) kan het verminderd tarief omwille van reden C.1 of C.2 uit artikel 3 onmiddellijk worden toegekend.
 3. Voor de andere verminderingen (A en B) wordt het volledige tarief aangerekend en na goedkeuring van het gevraagde attest wordt het verschil terugbetaald via overschrijving. 
 4. Geldige attesten kunnen tot 30 september van het lopende schooljaar binnengebracht worden op het secretariaat. Na laattijdige indiening van geldige attesten kan geen terugbetaling meer gebeuren.