Tarieven

Inschrijvingstarieven 2022-2023
normaal tarief verminderd tarief
1ste en 2de graad (6 – 12 jaar)
Beeldatelier 85,00 € 64,00 €
3de graad (12 – 18 jaar)
Beeldatelier 105,00 € 84,00 €
4de graad – jongeren (18 – 24 jaar)
Tekenkunst, schilderkunst, cross-over, projectatelier 200,00 €
Grafiekkunst 230,00 €
Beeldhouwen en ruimtelijke kunst 290,00 €
Beeldende en audiovisuele cultuur BAC 200,00 €
4de graad – volwassenen (+ 25 jaar)
Tekenkunst, schilderkunst, cross-over, projectatelier 378,00 € 200,00 €
Grafiekkunst
Beeldhouwen en ruimtelijke kunst 1ste jaar
408,00 € 230,00 €
Beeldhouwen en ruimtelijke kunst vanaf 2de jaar 468,00 € 290,00 €
Beeldende en audiovisuele cultuur BAC 344,00 € 145,00 €
Vrije leerling
Kunst- en cultuurfilosofie 172,00 €

VOORWAARDEN VERMINDERD TARIEF

Om in aanmerking te komen voor verminderd inschrijvingsgeld moet de leerling op de dag van de inschrijving aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn of daarmee gelijkgesteld zijn
  • verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid
  • een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is
  • een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen
  • erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen
  • begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%)
  • voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn
  • in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven
  • het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten

Een leerling die ten laste is van een persoon die aan minstens één van de voorwaarden voldoet, vermeld bij A., komt eveneens in aanmerking voor het verminderde inschrijvingsgeld.

Een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar in kwestie, betaalt het verminderd inschrijvingsgeld:

Houder Vilvoordse vrijetijdspas:

De houder betaalt 20 % van het normale tarief
of van het verminderd tarief mits voorlegging van de nodige attesten vermeld in rubriek A en 20 % van de materiaalkost, reeds verrekend in het tarief.